FUT01 Core Calculus 1

slider

ราคา

5,200

2,900 บาท

โดยปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)

เรียนได้

181

วัน

ได้รับสิทธิ์

55 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

80

บทเรียน

ความยาว VDO

26 ชั่วโมง 14 นาที

Core Calculus 1 จะรวบรวมเนื้อหาแกนหลักของแคลคูลัส ได้แก่ การหาลิมิต การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต ที่ซับซ้อนกว่า ตอน ม.ปลาย อย่างมาก เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน วิชาภาค ของแต่ละคณะซึ่งต้องใช้ความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐาน

รายละเอียดคอร์สเรียน

แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ ที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้าน ฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น เทคนิคการก่อสร้าง การบินและอวกาศ เทคโนโลยีต่างๆ  ล้วนมีพื้นฐานมาจากแคลคูลัสทั้งสิ้น 
ดังนั้น Core Calculus 1 จึงเรียกได้ว่า เป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญ ในการเรียนในสาขาวิชาต่างๆที่มีการคำนวณมาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาจากแคลคูลัสทั้งสิ้น  โดย คอร์ส Core Calculus 1 จะรวบรวมเนื้อหาแกนหลักของแคลคูลัส ได้แก่ การหาลิมิต การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต ที่ซับซ้อนกว่า ตอน ม.ปลาย อย่างมาก เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน วิชาภาค ของแต่ละคณะซึ่งต้องใช้ความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐาน

ก่อนเรียนคอร์สนี้..
ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย บางบท ได้แก่ จำนวนจริง กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม แคลคูลัสเบื้องต้น และภาคตัดกรวยระดับพื้นฐาน ซึ่งพี่ฟลุคเรียกรวมๆว่า กลุ่ม  “Pre-Calculus”  และทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน 

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
ในคอร์สนี้พี่ฟลุคจะ สรุปเนื้อหาและวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นหมวดหมู่  อธิบายให้ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวมไปถึงเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้น้องนำไปใช้ และต่อยอดในการเรียนวิชาต่อ เช่น Calculus 2 และ 3 ODE PDE เป็นต้น ซึ่ง มั่นใจได้ว่าหากผ่านคอร์สนี้จะทำให้พื้นฐานน้องมั่นคงและสามารถเดินไปต่อเองได้อย่างแข็งแรงแล้วครับ

คอร์สนี้เหมาะกับ 
นักเรียน ม.ปลาย ที่ รร.สอนเกินหลักสูตร หรือ เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า(Pre Degree)  และ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียน Math 1 , Calculus1,Calculus for business 1, Mathematics for Economists โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น นักศึกษา คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และ แพทย์บางสถาบัน เป็นต้น

Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 2 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 3 17:44  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 1 22:16  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 2 20:00  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 3 20:00  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 4 20:00  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 5 20:00  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 6 20:00  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 7 14:38  
Mission3 เทคนิคการหาลิมิตของตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 25:22  
Mission3 เทคนิคการหาลิมิตของตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 23:50  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 1 16:10  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 2 20:00  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 3 19:43  
Mission5 ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 20:18  
Mission5 ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 26:25  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 7 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 8 20:00  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 9 13:41  
Mission2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม ตอนที่ 1 26:19  
Mission2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม ตอนที่ 2 16:26  
Mission3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 23:34  
Mission3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 12:15  
Mission4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 32:21  
Mission6 เทคนิคการหาอนุพันธ์โดยใช้ลอการิทึมช่วย ตอนที่ 1 15:25  
Mission6 เทคนิคการหาอนุพันธ์โดยใช้ลอการิทึมช่วย ตอนที่ 2 25:54  
Mission5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 1 14:06  
Mission5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 2 15:06  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 1 20:00  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 2 20:00  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 3 20:00  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 4 20:01  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 5 20:00  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 6 17:46  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 16:09  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 1 23:51  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 2 20:00  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 3 20:00  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 4 20:00  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 5 20:00  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 6 20:00  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 7 15:19  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 1 24:41  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 2 20:00  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 3 16:22  
Mission4 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 32:02  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 1 11:36  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 2 20:00  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 3 18:40  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 2 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 3 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 4 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 5 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 6 20:00  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 7 19:17  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 1 20:44  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 2 20:00  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 3 20:00  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 4 16:46  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 1 23:14  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 2 20:00  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 3 20:00  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 4 20:00  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 5 11:57  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 1 8:03  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 2 20:00  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 3 20:00  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 4 20:00  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 5 16:30  
คู่มือประกอบการเรียนคอร์ส Core Calculus 1
ลิมิตและความต่อเนื่อง (Limits and Continuity)
อนุพันธ์ (Differentiation)
ปริพันธ์ (Integration)
เทคนิคการปริพันธ์ (Techniques of Integration)

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนเข้าใจง่ายค่ะ มีโจทย์ให้ทำเยอะ ท้าทายสุดๆไปเลยค่ะ
    ศุภ********าวร

  • เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ ทำให้แคลเป็นวิชาที่คอนเซ็ปง่ายแต่โจทย์ท้าทาย
    สิร*********งษ์

  • จะมีcal 2 ไหมครับ หรือวิชาพวกเรียนปี 2 ของวิศวะครับ ขอบคุณครับ
    รัช************ื้อ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ