เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 26 ชั่วโมง 14 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 181 วัน
จำกัดเวลาเรียน 55 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้สอน
ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
TueMaster

จบการการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และ วธ.ม.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ ปัจจุบัน สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษ Intensive Program รร.ธัญบุรี รวมถึงได้รับเชิญให้เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการติว O-NET PAT1 และ วิชาสามัญ จาก รร. ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยสไตล์การสอน เน้นสอนให้เข้าใจ ไม่ใช่เพียงท่องจำ และอธิบายเรื่องยากให้ สั้น กระชับ และเข้าใจได้ง่าย เน้นฝึกทำโจทย์เพื่อให้ซึมซับการแก้ปัญหาและฝึกทักษะ โดยเชื่อในตัวผู้เรียนเสมอว่า “ความสำเร็จ คือ ผลลัพธ์ ของความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง”

FUT01 Core Calculus 1 -44%

Core Calculus 1 จะรวบรวมเนื้อหาแกนหลักของแคลคูลัส ได้แก่ การหาลิมิต การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต ที่ซับซ้อนกว่า ตอน ม.ปลาย อย่างมาก เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน วิชาภาค ของแต่ละคณะซึ่งต้องใช้ความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐาน

โดย ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,900 บาท เท่านั้น!

5,200 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ ที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้าน ฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น เทคนิคการก่อสร้าง การบินและอวกาศ เทคโนโลยีต่างๆ  ล้วนมีพื้นฐานมาจากแคลคูลัสทั้งสิ้น 
ดังนั้น Core Calculus 1 จึงเรียกได้ว่า เป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญ ในการเรียนในสาขาวิชาต่างๆที่มีการคำนวณมาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาจากแคลคูลัสทั้งสิ้น  โดย คอร์ส Core Calculus 1 จะรวบรวมเนื้อหาแกนหลักของแคลคูลัส ได้แก่ การหาลิมิต การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต ที่ซับซ้อนกว่า ตอน ม.ปลาย อย่างมาก เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน วิชาภาค ของแต่ละคณะซึ่งต้องใช้ความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐาน

ก่อนเรียนคอร์สนี้..
ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย บางบท ได้แก่ จำนวนจริง กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม แคลคูลัสเบื้องต้น และภาคตัดกรวยระดับพื้นฐาน ซึ่งพี่ฟลุคเรียกรวมๆว่า กลุ่ม  “Pre-Calculus”  และทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน 

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
ในคอร์สนี้พี่ฟลุคจะ สรุปเนื้อหาและวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นหมวดหมู่  อธิบายให้ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวมไปถึงเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้น้องนำไปใช้ และต่อยอดในการเรียนวิชาต่อ เช่น Calculus 2 และ 3 ODE PDE เป็นต้น ซึ่ง มั่นใจได้ว่าหากผ่านคอร์สนี้จะทำให้พื้นฐานน้องมั่นคงและสามารถเดินไปต่อเองได้อย่างแข็งแรงแล้วครับ

คอร์สนี้เหมาะกับ 
นักเรียน ม.ปลาย ที่ รร.สอนเกินหลักสูตร หรือ เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า(Pre Degree)  และ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียน Math 1 , Calculus1,Calculus for business 1, Mathematics for Economists โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น นักศึกษา คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และ แพทย์บางสถาบัน เป็นต้น

Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาลิมิตของกราฟ ตอนที่ 3 17.44 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 1 22.16 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการประมาณค่าลิมิต ตอนที่ 7 14.38 นาที  
Mission3 เทคนิคการหาลิมิตของตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 25.22 นาที  
Mission3 เทคนิคการหาลิมิตของตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 23.50 นาที  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 1 16.10 นาที  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission4 เทคนิคการหาลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ ตอนที่ 3 19.43 นาที  
Mission5 ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 20.18 นาที  
Mission5 ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 26.25 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 7 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 8 20.00 นาที  
Mission1 การหาอนุพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 9 13.41 นาที  
Mission2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม ตอนที่ 1 26.19 นาที  
Mission2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม ตอนที่ 2 16.26 นาที  
Mission3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 23.34 นาที  
Mission3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 12.15 นาที  
Mission4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 32.21 นาที  
Mission6 เทคนิคการหาอนุพันธ์โดยใช้ลอการิทึมช่วย ตอนที่ 1 15.25 นาที  
Mission6 เทคนิคการหาอนุพันธ์โดยใช้ลอการิทึมช่วย ตอนที่ 2 25.54 นาที  
Mission5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 1 14.06 นาที  
Mission5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 2 15.06 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 1 20.00 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 4 20.01 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Mission 7 รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ตอนที่ 6 17.46 นาที  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission1 การหาปริพันธ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 16.09 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 1 23.51 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Mission2 ปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยและเทคนิคการสมมุติตัวแปร(u-sub) ตอนที่ 7 15.19 นาที  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 1 24.41 นาที  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission3 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเอกลักษณ์ ตอนที่ 3 16.22 นาที  
Mission4 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 32.02 นาที  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 1 11.36 นาที  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission5 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิค ตอนที่ 3 18.40 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Mission1 เทคนิคการหาปริพันธ์ทีละส่วน (By Parts) ตอนที่ 7 19.17 นาที  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 1 20.44 นาที  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission2 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (By Trigo-sub) ตอนที่ 4 16.46 นาที  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 1 23.14 นาที  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission3 เทคนิคการปริพันธ์ด้วยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (By Patial fractions) ตอนที่ 5 11.57 นาที  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 1 8.03 นาที  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Mission4 เทคนิคการปริพันธ์ไม่ตรงแบบ(Improper Integration) ตอนที่ 5 16.30 นาที  
คู่มือประกอบการเรียนคอร์ส Core Calculus 1
ลิมิตและความต่อเนื่อง (Limits and Continuity)
อนุพันธ์ (Differentiation)
ปริพันธ์ (Integration)
เทคนิคการปริพันธ์ (Techniques of Integration)
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ ทำให้แคลเป็นวิชาที่คอนเซ็ปง่ายแต่โจทย์ท้าทาย
    สิรภัทร เทพวงษ์ 180

  • จะมีcal 2 ไหมครับ หรือวิชาพวกเรียนปี 2 ของวิศวะครับ ขอบคุณครับ
    รัชชานนท์ สืบเชื้อ 180