MT01 ติวเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน

slider

ราคา

1,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

70

วัน

มีทั้งหมด

89

บทเรียน

ความยาว VDO

27 ชั่วโมง 43 นาที

สรุปพื้นฐานเนื้อหาสำคัญๆของแต่ละบทที่ต้องรู้ โจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปูพื้นฐานก่อนไปต่อในคอร์สเนื้อหาเข้มข้น หรือคอร์สควบต่างๆ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สติวสรุปเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน สูตรที่จำเป็นต้องรู้ในบทหลักๆของ ม.4- ม.6 สรุปพื้นฐานเนื้อหาสำคัญๆของแต่ละบทที่ต้องรู้ โจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปูพื้นฐานความรู้คณิตฯ ก่อนไปต่อในคอร์สเนื้อหาเข้มข้น หรือคอร์สควบ ติวเนื้อหา ควบกับตะลุยโจทย์ต่างๆ ^^

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
น้องๆที่พื้นฐานยังไม่แน่น หรือผ่านมานาน จำพื้นฐานบทต่างๆไม่ค่อยได้แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปต่อเรียนยอดให้เข้มข้นขึ้นในคอร์สเนื้อหาเข้มข้นต่อไป

 *** คอร์สนี้เป็นสรุปเนื้อหาพื้นฐานเท่านั้น ยังไม่เพียงพอในการไปเตรียมตัวสอบนะครับ ^^ จำเป็นต้องไปต่อยอดที่ ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น และตะลุยโจทย์ก่อน ด้วยนะครับ 

พื้นฐานเซต ตอนที่ 1 FREE 10:00  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 2 10:00  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 4 15:20  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 4 14:15  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 4 19:16  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 21:08  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 24:57  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 5 26:44  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 5 22:35  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 6 12:24  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 4 13:03  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 15:35  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 23:17  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 4 19:18  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 6 21:21  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 1 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 7 24:41  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5:19  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12:41  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2:58  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9:24  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17:23  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10:04  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15:31  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15:44  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:32  
พื้นฐาน เซต.pdf
พื้นฐาน ตรรกศาสตร์.pdf
พื้นฐาน จำนวนจริง.pdf
พื้นฐาน ฟังก์ชัน.pdf
พื้นฐาน ภาคตัดกรวย.pdf
พื้นฐาน เมตริกซ์.pdf
พื้นฐาน expo log.pdf
พื้นฐาน เวกเตอร์.pdf
พื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf
พื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf
พื้นฐาน ลำดับอนุกรม.pdf
พื้นฐาน เเคลคูลัส.pdf
พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เรียนกับพี่อุ๋ยมานานมาก ตั้งแต่หนูม.4 พี่เคยทำให้หนูได้ตรรกศาสตร์ท็อปห้อง^^ ตอนนี้หนูจะเข้ามหาลัยแล้ว เหมือนทุกวันนี้เสพติดการเรียนกับพี่ไปแล้วจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ
  นาง***************ราน

 • สอนดีครับไม่เบื่อ ติดนึดนึงจริงๆ ครอสพื้นฐานอยากให้ทวนเนื้อหาพื้นฐานเยอะกว่านี้สักหน่อยครับ ถ้าคนพื้น ม ต้นไม่แน่นเลยมาเรียนครอสนี้ก็แย่เหมือนกันต้องวนไปเปิดหนังสือ ม.ต้นอ่าน
  ธนก**********งษี

 • ดีมากกๆค่ะ
  นริ*********สวี

 • ดีมากค่ะพี่อุ๋ยสอนฮาดี
  ศรส***********อัด

 • สรุปรัดดีครับ ฮามากครับ555
  นาย*****************รณ์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ