MU42 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2

slider

ราคา

4,000

2,200 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

80 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

112

บทเรียน

ความยาว VDO

37 ชั่วโมง 35 นาที

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 62

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน2 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน3 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน4 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน5 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน6 21:08  
1.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 1 FREE 20:00  
2.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 2 20:00  
3.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 3 20:00  
4.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 4 20:00  
5.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 5 20:00  
6.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 6 26:07  
7.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 1 17:35  
8.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 2 20:00  
9.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 3 21:38  
10.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 1 18:22  
11.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 2 20:00  
12.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 3 20:00  
13.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 4 20:00  
14.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 5 21:32  
โดเมน เรนจ์ ตอน 1 FREE 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 2 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 3 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 4 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 5 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 6 28:45  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่1 FREE 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่2 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่3 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่4 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่5 22:35  
1.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน1 FREE 20:00  
2.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน2 20:00  
3.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน3 20:00  
4.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน4 20:00  
5.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน5 20:00  
6.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน6 20:00  
7.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน7 20:00  
8.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน8 20:00  
9.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน9 20:00  
10.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน10 21:28  
11.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน1 20:00  
12.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน2 20:00  
13.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน3 20:00  
14.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน4 20:00  
15.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน5 20:00  
16.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน6 20:00  
17.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน7 20:00  
18.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน8 22:58  
19.รากและสมการราก ตอน1 20:00  
20.รากและสมการราก ตอน2 20:00  
21.รากและสมการราก ตอน3 20:00  
22.รากและสมการราก ตอน4 20:00  
23.รากและสมการราก ตอน5 20:00  
24.รากและสมการราก ตอน6 20:00  
25.รากและสมการราก ตอน7 20:00  
26.รากและสมการราก ตอน8 20:00  
27.รากและสมการราก ตอน9 20:00  
28.รากและสมการราก ตอน10 20:00  
29.รากและสมการราก ตอน11 20:00  
30.รากและสมการราก ตอน12 29:09  
31.รากและสมการราก ตอน13 13:34  
32.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน1 20:00  
33.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน2 20:00  
34.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน3 19:36  
อสมการ expo log ตอนที่ 1 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 2 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 3 29:11  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน2 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน3 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน4 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน5 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน6 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน7 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน8 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน9 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน10 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน11 24:57  
1.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน1 FREE 20:00  
2.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน2 20:00  
3.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน3 20:00  
4.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน4 20:00  
5.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน5 25:10  
6.วงกลม ตอน1 14:50  
7.วงกลม ตอน2 20:00  
8.วงกลม ตอน3 20:00  
9.วงกลม ตอน4 28:26  
10.วงกลม ตอน5 2:14  
11.พาราโบล่า ตอน1 14:15  
12.พาราโบล่า ตอน2 24:21  
13.พาราโบล่า ตอน3 20:00  
14.พาราโบล่า ตอน4 20:00  
15.พาราโบล่า ตอน5 20:00  
16.พาราโบล่า ตอน6 15:52  
17.วงรี ตอน1 24:08  
18.วงรี ตอน2 20:00  
19.วงรี ตอน3 20:00  
20.วงรี ตอน4 20:01  
21.วงรี ตอน5 9:20  
22.ไฮเปอร์โบล่า ตอน1 10:40  
23.ไฮเปอร์โบล่า ตอน2 20:00  
24.ไฮเปอร์โบล่า ตอน3 22:49  
25.ไฮเปอร์โบล่า ตอน4 20:00  
26.ไฮเปอร์โบล่า ตอน5 20:00  
27.ไฮเปอร์โบล่า ตอน6 20:00  
28.ไฮเปอร์โบล่า ตอน7 21:54  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
คณิตพื้นฐาน ฟังก์ชัน.pdf
เอกสารประกอบ เนื้อหาฟังก์ชั่น.pdf
เอกสารประกอบ เนื้อหาโดเมนและเรนจ์.pdf
พื้นฐาน expo log.pdf
เอกสารประกอบ expo log.pdf
เอกสารประกอบ(เพิ่มเติม) อสมการ logarithm.pdf
คณิตพื้นฐาน ภาคตัดกรวย.pdf
เอกสารประกอบ เนื้อหา เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย.pdf
พื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนสนุกมากๆค่าา
    นางสาวณณัชชา ชูวงศ์สถาพร

  • เกรดตอนม.4ดีขึ้นเพราะเรียนกับพี่อุ๋ยเลยค่ะ ประทับใจ555
    ณัชชา อบเชย

  • ขอบคุณคอร์สของพี่อุ๋ยตอนเทอม 1 ได้พื้นฐาน 4 เพิ่มเติม 3.5 เสียดายเรียนไม่จบเพราะไม่มีวินัยเอง ฮ่าๆๆ เมื่อตอนเทอม1 เรียนไปได้ 20% กว่าๆ เอง เทอม2 เลยกลับมาเรียนคอร์สพี่อุ๋ยอีกรอบ สอนดีมากๆ
    ภูวนัย ประเสริฐศรี

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ