MU52 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 เทอม 2

slider

ราคา

5,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

70 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

166

บทเรียน

ความยาว VDO

54 ชั่วโมง 56 นาที

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

รายละเอียดคอร์สเรียน

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! คอร์สเรียนเนื้อหา ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 2 ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 1 FREE 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 12 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 13 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 14 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 15 27:29  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 1 12:31  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 3 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 4 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 5 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 6 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 7 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 8 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 9 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 10 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 11 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 12 21:51  
การหาราก ตอนที่ 1 18:09  
การหาราก ตอนที่ 2 20:00  
การหาราก ตอนที่ 3 20:00  
การหาราก ตอนที่ 4 20:00  
การหาราก ตอนที่ 5 20:00  
การหาราก ตอนที่ 6 20:00  
การหาราก ตอนที่ 7 20:00  
การหาราก ตอนที่ 8 11:53  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 28:07  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 4 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 5 20:16  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 1 19:43  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 2 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 3 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 4 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 5 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 6 14:46  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 10 22:38  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 1 17:21  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 2 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 4 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 5 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 6 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 7 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 8 17:16  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 1 22:44  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 2 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 3 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 4 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 5 26:16  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 1 13:43  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 2 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 3 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 4 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 5 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 6 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 7 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 8 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 9 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 10 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 11 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 12 23:48  
การแบ่ง ตอนที่ 1 16:12  
การแบ่ง ตอนที่ 2 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 3 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 4 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 5 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 6 21:54  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 1 18:06  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 5 29:46  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 1 10:14  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 6 25:35  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 1 14:25  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 6 19:09  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 1 20:51  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 5 25:11  
ทวินาม ตอนที่ 1 14:49  
ทวินาม ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 4 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 5 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 6 19:53  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 16:35  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 23:25  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 15:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 25:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 24:12  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 15:48  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 21:58  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 18:02  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 16:27  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 4 27:56  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 1 12:04  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 2 14:18  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 1 20:42  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 2 15:15  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 1 19:44  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 2 24:47  
การซื้อสินค้าแบบผ่อน 25:09  
1.ลำดับ ตอน1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน2 20:00  
3.ลำดับ ตอน3 20:00  
4.ลำดับ ตอน4 20:00  
5.ลำดับ ตอน5 20:00  
6.ลำดับ ตอน6 20:00  
7.ลำดับ ตอน7 29:52  
8.อนุกรม ตอน1 10:08  
9.อนุกรม ตอน2 20:00  
10.อนุกรม ตอน3 20:00  
11.อนุกรม ตอน4 20:00  
12.อนุกรม ตอน5 5:39  
จำนวนเชิงซ้อน upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 1-6.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 7-10.pdf
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1-5.pdf
ดอกเบี้ยและค่าเงิน upskill.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • รู้สึกชอบคณิตศาสตร์เพราะพี่อุ๋ยเลยค่ะ เรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกและเข้าใจกับมันมากจริงๆ
  ธนภ********หาร

 • สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากเลยครับ เรียนไม่เบื่อเลย
  ณัฐ*****************ฒน์

 • ชอบมากค่ะ
  ณัฏ*************งษ์

 • ดีมากเลยครับ
  ชยุ*******เมฆ

 • ชอบมากๆ
  กัป*****กดำ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ