MU60 เนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด

slider

ราคา

5,500

3,300 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

120 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

181

บทเรียน

ความยาว VDO

55 ชั่วโมง 13 นาที

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ทั้งหมด ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานแคลคูลัส ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน2 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน3 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน4 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน5 20:00  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน6 21:21  
1.อนุพันธ์ ตอน1 FREE 20:00  
2.อนุพันธ์ ตอน2 20:00  
3.อนุพันธ์ ตอน3 20:00  
4.อนุพันธ์ ตอน4 20:00  
5.อนุพันธ์ ตอน5 20:00  
6.อนุพันธ์ ตอน6 27:12  
7.ปริพันธ์ ตอน1 12:48  
8.ปริพันธ์ ตอน2 20:00  
9.ปริพันธ์ ตอน3 20:00  
10.ปริพันธ์ ตอน4 20:00  
11.ปริพันธ์ ตอน5 20:00  
12.ปริพันธ์ ตอน6 12:40  
13.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน1 20:00  
14.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน2 20:00  
15.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน3 20:00  
16.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน4 27:13  
17. ประยุกต์ ความชัน ตอน1 12:47  
18. ประยุกต์ ความชัน ตอน2 20:00  
19. ประยุกต์ ความชัน ตอน3 22:47  
20. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน1 17:14  
21. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน2 20:00  
22. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน3 20:00  
23. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน4 20:00  
24. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน5 17:12  
25. หอกคู่ ตอน1 20:00  
26. หอกคู่ ตอน2 26:56  
27. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน1 13:04  
28. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน2 20:00  
29. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน3 20:00  
30. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน4 20:00  
31. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน5 12:53  
32. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน1 27:07  
33. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน2 20:00  
34. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน3 20:00  
35. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน4 20:00  
36. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน5 20:00  
37. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน6 13:56  
38. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน1 20:00  
39. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน2 20:00  
40. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน3 20:00  
41. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน4 20:00  
42. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน5 20:00  
43. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน6 20:00  
44. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน7 22:00  
45. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน1 20:00  
46. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน2 20:00  
47. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน3 20:00  
48. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน4 20:00  
49. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน5 15:44  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน2 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน3 20:00  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน4 19:18  
1.ลำดับ ตอน 1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน 2 21:17  
3.ลำดับ เลขคณิต ตอน 1 18:43  
4.ลำดับ เลขคณิต ตอน 2 20:00  
5.ลำดับ เลขคณิต ตอน 3 20:00  
6.ลำดับ เลขคณิต ตอน 4 13:52  
7.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 1 26:08  
8.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 2 20:00  
9.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 3 8:22  
10.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 1 11:38  
11.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 2 20:00  
12.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 3 4:39  
13.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 1 15:21  
14.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 2 19:06  
15.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20:00  
16.เฉลยโจทย์ ตอน 2 20:00  
17.เฉลยโจทย์ ตอน 3 16:41  
18.ลำดับพิเศษ (ฮาร์โมนิก) 9:57  
19.ลำดับพิเศษ (พหุนาม) 22:53  
20.ลิมิต ตอน 1 10:29  
21.ลิมิต ตอน 2 20:00  
22.ลิมิต ตอน 3 20:00  
23.ลิมิต ตอน 4 9:54  
24.อนุกรมเลขคณิต ตอน 1 10:06  
25.อนุกรมเลขคณิต ตอน 2 26:36  
26.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 1 13:24  
27.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 2 17:33  
28.เฉลยโจทย์ 27:43  
29.อนุกรมพิเศษ พหุนาม (ซิกม่า) ตอน 1 14:44  
30.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 2 20:00  
31.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 3 20:00  
32.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 4 9:51  
33.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 1 10:09  
34.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 2 21:39  
35.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 1 18:21  
36.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 2 20:00  
37.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 3 21:33  
38.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 1 18:27  
39.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 2 5:38  
40.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 3 6:57  
พื้นฐานสถิติ ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน2 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน3 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน4 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน5 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน6 20:00  
พื้นฐานสถิติ ตอน7 24:41  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5:19  
1.ค่ากลาง ตอน 1 FREE 20:00  
2.ค่ากลาง ตอน 2 20:00  
3.ค่ากลาง ตอน 3 20:00  
4.ค่ากลาง ตอน 4 20:00  
5.ค่ากลาง ตอน 5 20:00  
6.ค่ากลาง ตอน 6 20:00  
7.ค่ากลาง ตอน 7 16:17  
8.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 1 23:43  
9.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 2 20:00  
10.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 3 20:00  
11.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 4 20:00  
12.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 5 26:16  
13.ค่ากลางที่เหลือ 4:26  
14.เฉลยโจทย์ 2:05  
15.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 1 17:55  
16.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 2 20:00  
17.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 3 20:00  
18.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 4 20:00  
19.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 5 20:00  
20.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 6 20:00  
21.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 7 20:00  
22.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 8 20:00  
23.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 9 20:00  
24.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 10 20:00  
25.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 11 20:00  
26.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 12 10:55  
27.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 1 9:05  
28.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 2 14:39  
29.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20:00  
30.เฉลยโจทย์ ตอน 2 23:06  
31.แผนภาพกล่อง Box-Plot 16:32  
32.เฉลยโจทย์ 28:45  
33.ค่ามาตรฐาน ตอน 1 11:15  
34.ค่ามาตรฐาน ตอน 2 20:00  
35.ค่ามาตรฐาน ตอน 3 29:14  
36.ความลับ Z 21:46  
37.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 1 9:00  
38.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 2 20:00  
39.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 3 20:00  
40.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 4 8:53  
41.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 1 (TCAS ตัดออก) 11:07  
42.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 2 (TCAS ตัดออก) 20:00  
43.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 3 (TCAS ตัดออก) 20:00  
44.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 4 (TCAS ตัดออก) 20:00  
45.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 5 (TCAS ตัดออก) 20:00  
46.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 6 (TCAS ตัดออก) 17:26  
47.สรุปสูตรทั้งหมด 20:23  
48.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 1 22:11  
49.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 2 20:00  
50.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 3 20:00  
51.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 4 20:00  
52.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 5 20:00  
53.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 6 16:31  
อัพเดท สถิติหลักสูตรใหม่ FREE 3:37  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12:41  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2:58  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9:24  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17:23  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10:04  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15:31  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15:44  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:32  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 1 FREE 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 2 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 3 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 4 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 5 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 6 20:00  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 7 20:17  
พื้นฐาน เเคลคูลัส.pdf
เอกสารประกอบ แคลคูลัส.pdf
พื้นฐาน ลำดับอนุกรม.pdf
เอกสารประกอบ ลำดับ อนุกรม.pdf
พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
เอกสารประกอบ กำหนดการเชิงเส้น.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สนุกมากครับ ได้ความรู้มากด้วย
  ปวรุตม์ เอกพิศุทธิ์สุนทร

 • สนุกครับ
  ดช.หฤษฎ์ อินทรักษา

 • ชอบมากค่ะ พี่อุ๋ยสอนดีมากๆ พี่แอดมินก็น่ารักด้วย นั่งเรียนไปขำไป มีไฟตลอดที่เรียนกับพี่อุ๋ยเลย
  พิมพ์ฤทัย ไชยจันทร์

 • สนุกมากเลยค่ะ รู้สึกได้แรงบันดาลใจเยอะมากเลย รักเลขขึ้นมาเลย
  นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว

 • พี่สอนดีมากค่ะ สอนเร็วกำลังดีค่ะ ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ
  กัญญารัตน์ ดวงรัศมี

 • สอนเข้าใจมากค่ะ
  วรรณศิลป์ สุขเนียม

 • พี่สอนดีเสมอเลย
  จิดาภา จันทสังข์

 • ขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้
  ธนภัทร บุญเพ็ง

 • ชอบมากกกกกกกก พี่ทำให้หนูรักคณิตศาสตร์555
  ธิภาดา เพชรแสน

 • สอนดีมากครับเข้าใจง่ายพูดช้าๆหน่อยก็ดีน่ะครับ55555ลดคำหยาบด้วยก็ดีน่ะครับ555555ขอบคุณครับอ.อุ๋ย
  ธนกฤต บุญสนอง

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ