MU60 เนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด

slider

ราคา

5,500

3,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

100 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

136

บทเรียน

ความยาว VDO

44 ชั่วโมง 38 นาที

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ทั้งหมด ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับและอนุกรม เลขคณิต ตอนที่ 8 18:07  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 1 21:52  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับและอนุกรม เรขาคณิต ตอนที่ 7 18:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 1 22:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 2 20:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 3 20:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 4 20:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 5 20:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 6 20:00  
ซิกม่า ลำดับอนุกรมหลายชั้น ตอนที่ 7 29:58  
ลิมิต ตอนที่ 1 10:01  
ลิมิต ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 5 25:21  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 1 14:38  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 3 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 4 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 5 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 6 16:42  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 2 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 3 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 4 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 5 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 6 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 7 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 8 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 9 17:50  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 1 22:09  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 2 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 3 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 4 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 5 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 6 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 7 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 8 10:29  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 1 29:31  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 5 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 6 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 7 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 8 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 9 21:08  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 10 18:51  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 11 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 12 19:19  
ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 1 20:40  
ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 2 20:00  
ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 3 20:00  
ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 4 10:03  
ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 1 29:57  
ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 2 20:00  
ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 3 20:00  
ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 4 20:00  
ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 5 18:50  
หอกคู่ ตอนที่ 1 21:10  
หอกคู่ ตอนที่ 2 20:00  
หอกคู่ ตอนที่ 3 29:09  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 1 10:51  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 2 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 3 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 4 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 5 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 6 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 7 20:00  
ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 8 27:33  
ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 1 12:27  
ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 2 20:00  
ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 3 20:00  
ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 4 19:30  
ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 1 20:00  
ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 2 20:00  
ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 3 21:32  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 3 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 4 15:38  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 1 24:22  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 3 9:52  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 30:08  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 16:14  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 1 23:46  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 5 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 6 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 7 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 8 20:00  
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 9 22:32  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 1 17:28  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 3 11:44  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 1 27:32  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล(Box-Plot) ตอนที่ 2 20:45  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 3 12:39  
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 1 27:21  
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 2 20:00  
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 3 20:00  
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 4 26:25  
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 13:34  
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 16:55  
ค่านอกเกณฑ์ 9:25  
พิสัยระหว่างควอไทล์ 22:35  
ตัวแปรสุ่ม 10:29  
การแจกแจงความน่าจะเป็น ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 21:04  
ค่าคาดหมาย ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 21:59  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของต้วแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 25:50  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 12:13  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 19:31  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 3 12:39  
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 1 19:21  
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 3 20:00  
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 4 8:25  
เอกสารประกอบ แคลคูลัส ชุดที่ 1-6.pdf
เอกสารประกอบ อนุกรม ชุดที่ 1-4.pdf
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1-5.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สนุกมากครับ ได้ความรู้มากด้วย
  ปวร******************นทร

 • สนุกครับ
  ดช.************กษา

 • ชอบมากค่ะ พี่อุ๋ยสอนดีมากๆ พี่แอดมินก็น่ารักด้วย นั่งเรียนไปขำไป มีไฟตลอดที่เรียนกับพี่อุ๋ยเลย
  พิม*************ทร์

 • สนุกมากเลยค่ะ รู้สึกได้แรงบันดาลใจเยอะมากเลย รักเลขขึ้นมาเลย
  นาง**************าแว

 • พี่สอนดีมากค่ะ สอนเร็วกำลังดีค่ะ ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ
  กัญ*************ศมี

 • สอนเข้าใจมากค่ะ
  วรร************ียม

 • พี่สอนดีเสมอเลย
  จิด**********งข์

 • ขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้
  ธนภ********พ็ง

 • ชอบมากกกกกกกก พี่ทำให้หนูรักคณิตศาสตร์555
  ธิภ********แสน

 • สอนดีมากครับเข้าใจง่ายพูดช้าๆหน่อยก็ดีน่ะครับ55555ลดคำหยาบด้วยก็ดีน่ะครับ555555ขอบคุณครับอ.อุ๋ย
  ธนก*******นอง

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ